REGULAMIN SKLEPU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także zasady rejestracji w sklepie.
 2. Operatorem Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl jest firma Optyk Rozmus Eye Care S. C. Adam Hoare Agata Burkat, NIP: 638-180-44-47, Regon: 242772896
 3. Operator Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.
 4. Warunkiem korzystania z Usług OptykRozmus.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień oraz postanowień dokumentów dostępnych poprzez odnośniki z niniejszego Regulaminu oraz w stopce strony www.optykrozmus.pl (Polityka Zwrotów, Wysyłka Towaru, Reklamacje, Polityka Prywatności, Bezpieczeństwo).
 5. Klient składający zamówienia na soczewki kontaktowe w Sklepie jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku a parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosił do OptykRozmus.pl żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania.

DEFENICJE

 1. Operator Sklepu, Sprzedający - Operator Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl,
 2. Klient, Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca - Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 4. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep - Sklep Internetowy OptykRozmus.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.optykrozmus.pl
 6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Konto Użytkownika - miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl oraz świadczy usługę "Newsletter".
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Zamówienia, można składać po dokonaniu rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów po uprzedniej rejestracji jest tworzone Konto Użytkownika.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów możliwa jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.
 3. Szczegółowe koszty dostawy są opisane na stronie Wysyłka Towaru. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i wysyłki bez uprzedzania Użytkownika.
 3. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy za pośrednictwem operatora płatności internetowych
  • kartą kredytową,
 4. Operator Sklepu nie przyjmuje zamówień za pobraniem. Wszystkie zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu wpłat na rachunku bankowym.
 5. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 6. Użytkownik może skorzysać z usług dwóch operatorów płatności elektronicznych. Jednym z nich jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Drugim operatorem jest FONDY LTD, 16 St Martin's Le Grand London EC1A 4EN UK. Registration number: 10063984.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  • przeglądarkę internetową: internet explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub mozilla firefox w wersji nie starszej niż 9.0 lub chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub opera w wersji nie starszej niż 10.0,
  • włączoną obsługę java script,
  • włączoną obsługę ciasteczek (cookies),
  • aktywny adres e-mail.
 2. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w dziale Polityka Prywatności.
 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: adresu dostawy, aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 2. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki::
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  • numer telefonu.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  • spełniam przewidziane w regulaminie warunki zostania użytkownikiem,
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  • potwierdzam dokonanie badania wzroku w salonie optycznym, a także stwierdzam że parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań,
  • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych użytkownika przez operatora sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu
 4. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 7. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta użytkownika,
  5. użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,
  7. podane przez kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 8. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 7, pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w dziale Kontakt.
 10. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
 11. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 12. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust.5 i 7 wynosi 14 dni.

WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Klient, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu potwierdza, że w momencie składania zamówienia:
  1. ma skończone 18 lat,
  2. dysponuję aktualną (nie starszą niż 1 rok) receptą na soczewki kontaktowe od wykwalifikowanego optometrysty bądź lekarza okulisty,
  3. zamawia soczewki dla siebie zgodnie z posiadaną receptą, a jeśli zamawia je dla osoby trzeciej, zamówienie jest również zgodne z receptą wystawioną przez specjalistę na osobę trzecią,
  4. został przeszkolony przez specjalistę w zakresie sposobu używania soczewek, ich przechowywania oraz pielęgnacji,
  5. postępuje i zamierza postępować zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie stosowania, pielęgnacji oraz przechowywania zamówionych produktów,
  6. jest świadomy zagrożeń wynikających z używania soczewek kontaktowych, ich nieprawidłowego stosowania, czyszczenia i przechowywania,
  7. przechodzi regularne wizyty kontrolne w gabinecie okulisty bądź optometrysty,
  8. jest świadomy zagrożeń wynikających ze stosowania soczewek innych niż te przepisane przez specjalistę i bierze odpowiedzialność za ryzyko z tym związane,
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 8-9. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6-10.
 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach sklepu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. zalogowania do konta użytkownika, chyba że nastąpiło ono wcześniej
  4. wybrania sposobu dostawy,
  5. zaakceptowania Regulaminu Sklepu
  6. kliknięcia przycisku "Zapłać teraz".
 8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez użytkownika.
 9. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
 10. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni robocze) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 11. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu OptykRozmus.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 12. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 13. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 14. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: cs@optykrozmus.com.
 15. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
 16. Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu - indywidualnie dla każdego typu soczewek. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Operator Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 17. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.
 18. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie jeśli zaksięgowanie nastąpi do godz. 12.00, z zastrzeżeniem ust.6 .
 19. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. W sklepie OptykRozmus.pl Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w dowolnym momencie przy założeniu, że nie upłynął termin ważności odsyłanych soczewek a odsyłany towar jest w stanie nienaruszonym. Szczegółowe informacje na temat zwrotów znajdują się w dziale Polityka Zwrotów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Operatora Sklepu o chęci odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres cs@optykrozmus.com.
 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. soczewki produkowane na specjalne zamówienie);
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. Operator Sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta zwracanych produktów, zwróci konsumentowi koszt zakupionych towarów.
 7. Koszt przesyłki zostanie zwrócony Konsumentowi tylko w przypadku zwrotu towaru wynikającego z wad fabrycznych produktów lub pomyłki Operatora Sklepu.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w dziale Polityka Prywatności.
 2. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 4. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Optyk Rozmus Eye Care S. C. z siedzibą przy ul. Piastowskiej 3 w Pszczynie. kod pocztowy: 43-200 tel.: +48 32 733 2823 adres e-mail: cs@optykrozmus.com,
 6. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadza i do formularza rejestracyjnego oraz w trakcie zamawiania towaru w sklepie internetowym są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 7. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b)
  2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 6 ust 1 pkt c);
  3. Na podstawie odrębnej zgody, w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, na zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a);
  4. Na podstawie odrębnej zgody, w przypadku, gdy osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych (danych wrażliwych) w celu realizacji umowy, zgodnie z art. 9 ust 2 pkt a). Dane będą wykorzystywane tylko do realizacji umowy i nie będą udostępniane;
 8. Podane przez Użytkownika dane osobowe są udostępniane odbiorcom innych kategorii (operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję otrzymywaną i wysyłaną do Klientów, firmy świadczące usługi utrzymywania serwisów internetowych, biura rachunkowe, operatorzy płatności internetowych);
 9. Administrator danych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
 11. Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie do czasu przewidzianego na możliwość złożenia reklamacji oraz do momentu wypełnienia obowiązków podatkowych;
 12. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 13. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 14. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 15. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu (np. wykonania umowy). W przypadku niepodania danych, realizacja celu (np. wykonanie umowy) nie będzie możliwe.
 16. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji, np. profilowania.
 17. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 18. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
 19. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
 20. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Administrator danych usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 21. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A

REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku niedoręczenia przesyłki do Klienta, pierwszą linią kontaktu jest Administrator Sklepu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko,
  • numer zamówienia
  • opis niezgodności towaru z umową,
  • datę zakupu
 4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 6. Klient zobowiązany jest przesłać produkt do Operatora Sklepu na adres siedziby, z zachowaniem reguł ostrożności.
 7. Reklamowane soczewki powinny nadawać się do ekspertyzy, tj. powinny być zabezpieczone przed wyschnięciem (zanurzone w płynie pielęgnacyjnym) i opakowane w sposób, zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.
 8. W przypadku reklamacji soczewki będą przekazane przez OptykRozmus.pl do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia.
 9. Sklep internetowy OptykRozmus.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:
  • pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek)
  • złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę.
  • żle dobrany kolor soczewek nieodpowiadający preferencjom Klienta
  • brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka/optometrysty.
  • używanie soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym:
  1. doprowadzenie do wyschnięcia soczewek (brak użycia płynu pielęgnacyjnego) po wyjęciu z blistra,
  2. doprowadzenie do rozerwania lub ubytku na soczewce na skutek nieostrożnego obchodzenia się z nią,
  3. zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi niekorzystnie wpływającymi na soczewkę,
  4. doprowadzenie, przez Klienta, do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia ich ekspertyzy,
  5. używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta.
 10. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 9, reklamowane soczewki mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w siedzibie firmy OptykRozmus.pl w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

 1. Wszystkie elementy strony internetowej Optyk Rozmus, łącznie z elementami graficznymi, technologicznymi oraz projektem chronione są prawem autorskim Optyk Rozmus®. Nazwa Optyk Rozmus® oraz logotyp Optyk Rozmus są chronionymi znakami towarowymi firmy Optyk Rozmus Eye Care S. C.
 2. Zakaz kopiowania obrazów oraz treści zawartych na niniejszej stronie internetowej bez uprzedniej zgody Optyk Rozmus Eye Care S. C.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
 4. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

DANE FIRMY

Optyk Rozmus Eye Care S. C.
ul. Piastowska 3
43-200 Pszczyna
Polska
NIP: 638-180-44-47
REGON: 242772896